L’Ajuntament de Castelldans ha aprovat les noves taxes per a l’any 2019 amb importants bonificacions

El passat 10 d’octubre el Ple de l’Ajuntament de Castelldans van aprovar les ordenances fiscals per a l’exercici 2019, amb important modificacions pel que fa a l’impost sobre bens immobles.

S’ha determinat establir una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració.

La declaració correspon al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

També podran optar a una bonificació parcial de la quota d’IBI urbà els immobles on es duen a terme activitats empresarials (comerç o indústria) que fomentin l’ocupació. Podran ser declarades Activitats d’especial interès en foment de l’ocupació sempre que incrementin o mantinguin el nombre de llocs de treball i sobretot potenciïn la implantació de noves empreses al municipi. El percentatge de bonificació variarà d’un 5% fins a un 15% en raó del nombre de treballadors a jornada complerta que estiguin desenvolupant una activitat econòmica.

Les empreses de nova implantació al municipi podran gaudir també, durant els 3 primers anys d’activitat, d’una bonificació al IBI del 7.5% durant el primer any, el 5% el segon i el 2.5% el tercer.

El tipus impositiu del IBI urbà ha baixat del 0.85 al 0.75 i en el cas dels bens immobles de naturalesa rústica ha baixat del 0.88 al 0.60.

En el cas de la rústica també s’estableixen bonificacions de fins el 30% de la quota íntegra de l’impost en el cas d’ edificacions indispensables pel desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, afectades pel procés de regularització cadastral, per considerar-les d’especial interès.  

Pel que fa a l’Impost de vehicles de tracció mecànica, s’estableix una bonificació del 50% de la quota en el cas de vehicles elèctrics, els que utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen; i pel híbrids que utilitzin com a combustible gasolina, amb emissions fins a 120 g / km de CO2.

L’ICIO també es veu afectat per importants reduccions i per exemple,  es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost a persones amb discapacitat de més del 50% per l’execució d’obres o instal·lacions, l’objecte de les quals sigui l’adequació d’immobles que hagin de constituir residència habitual; i les construccions i obres que realitzin directament els titulars de locals de negoci a l’objecte d’eliminar barreres arquitectòniques, a fi de facilitar l’entrada i sortida a les persones amb discapacitats físiques.

Altres modificacions incorporades per al 2019 és la possibilitat de realitzar un abonament personal o familiar, per a les piscines municipals, per a una mensualitat (enlloc de tota la temporada)

Està prevista una reunió informativa per al proper dia 29 per informar a la població sobre aquests i altres assumptes.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>