El darrer Ple del Consell Comarcal de les Garrigues ha aprovat la moció, presentada pel grup de Junts per Catalunya, per exigir la derogació de l’ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals. La moció ha estat aprovada amb el vot favorable dels grups de Junts per Catalunya i la Candidatura de Progrés, i el vot en contra de grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La moció va ser presentada perquè l’ordre EDU/67/2020 deixa sense efecte el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, aprovat l’any 2015, al que es van acollir diversos municipis de la comarca. Aquest Pla experimental va possibilitar la implantació del cicle d’educació infantil en determinades escoles rurals úniques en el nucli de població, a iniciativa dels ens locals i amb la seva col·laboració. Aquesta ordre obliga a la finalització del Pla experimental a finals del curs 2022/2023.

El grup d’ERC al Consell Comarcal va votar en contra de la moció al·legant que, en una reunió mantinguda amb un alt càrrec del Departament d’Educació, del mateix partit polític, els van afirmar que hi hauria canvis en l’ordre, tot i que ja havia estat presentada davant els alcaldes pel mateix Departament.

Dins l’Annex d’aquesta ordre, el punt núm. 4 exigeix la prèvia signatura d’un conveni entre la direcció general competent en matèria de centres públics i l’ens local implicat, on s’estableixin els termes de la col·laboració d’acord amb el règim d’aplicació i estableix un seguit de compromisos, entre els quals hi ha l’obligació de contribuir al finançament de la implantació dels ensenyaments en els termes que es determinin al conveni, que són:

– Aportació per part de l’ens local de 40.000 € el primer curs i 30.000 € a partir del segon curs.

– El preu públic queda fixat en 118 €/mensuals per alumne i el recaptarà el Departament d’Educació.

– Aportació per part del Departament d’una subvenció per alumne/any de 1.425 €.

– El personal serà contractat pel Departament d’Educació, per un total de 37,5 hores setmanals, de les quals 25 hores seran lectives.

Segons el grup de Junts per Catalunya al Consell Comarcal de les Garrigues s’entén una amenaça l’aprovació d’aquesta ordre, en els termes establerts, vers als municipis i l’escola rural. L’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, per la qual s’estableix el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals va garantir la supervivència de les llars municipals rurals, així com la implantació de noves en municipis que no podien assumir els costos d’una llar d’infants convencional, una decisió que consideren indispensable per lluitar contra el despoblament de les zones rurals. 

Amb l’aprovació d’aquesta nova ordre, els municipis que van entrar en aquest pla experimental es veuen obligats a assumir l’acomiadament del personal contractat del qual disposen avui dia, a fer una aportació de 40.000 € anuals, el primer any, i de 30.000 € anuals, a partir del segon any, al Departament d’Educació perquè sigui aquest qui faci la nova contractació i li retira al municipi la capacitat de recaptació de les quotes a les famílies, que garantien el finançament de les llars d’infants. 

Cal constatar que el Departament d’Educació ha dictat aquesta ordre de forma unilateral, sense establir cap mena de negociació i informació amb el món municipal, ni amb les entitats municipalistes, ni amb la comunitat educativa.

En la moció aprovada pel Ple del Consell Comarcal s’ha acordat exigir al Departament d’Educació la derogació de l’ordre EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals. 

Així mateix, s’ha acordat demanar al Departament d’Educació que, un cop derogada, iniciï un procediment d’elaboració d’una nova ordre amb la implicació del món educatiu, el món municipal i les entitats municipalistes, que tingui en compte factors com el despoblament i el dret a viure en el món rural.

La moció acorda també instar al Govern de la Generalitat perquè estableixi mecanismes de suport a l’escolar rural, en un moment en el qual el món local necessita més que mai totes les eines que se li puguin facilitar per lluitar contra el despoblament i garantir que les persones que decideixin viure en zones rurals puguin gaudir de les mateixes oportunitats que la resta de poblacions.

I per últim, s’estableix comunicar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d’Educació i als ajuntaments de Vinaixa, Puiggròs, l’Albi, Juncosa de les Garrigues i la Granadella.