Ple del Cartipàs municipal 2023-2027

Aquest dijous, 6 de juliol, l’Ajuntament de les Borges Blanques ha celebrat una sessió plenària extraordinària per establir el nou cartipàs municipal 2023-2027. 

La sessió ha començat a les 19 hores i s’ha pogut seguir en directe a través de Les Borges TV. L’ordre del dia previst ha estat el següent:

A) Part resolutiva

1. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 288/2023 de 27 de juny, de constitució de la Junta de Govern Local i delegació d’atribucions de l’Alcaldia.

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 296/2023 de 29 de juny de nomenament de Tinents d’Alcalde.

3. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 306/2023 de 30 de juny de nomenament de regidors i regidores delegats i delegació de competències.

4. Aprovar la creació,competències i composició de les Comissions Informatives permanents i altres òrgans complementaris.

5. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats.

6. Establir el règim de dedicació, les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

7. Aprovar el nomenament de representants de la corporació als òrgans col.legiats que siguin de la competència del Ple.

8. Presa en coneixement de la constitució de Grups Polítics Municipals i dels seus respectius portaveus.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes