Les Borges soluciona els problemes de drenatge dels voltants del Raval de Lleida

Segons s’exposa en la justificació del projecte, amb aquest nou conducte que discorrerà pel Raval de Lleida fins derivar-se pel carrer Canal d’Urgell, per a confluir posteriorment al desguàs general de la ciutat a la troneta existent, es pretén donar sortida a les necessitats d’evacuació d’aigües, ja que els actuals col·lectors de la zona són de dimensions insuficients. Igualment, el projecte calcula la sol·licitació de desguàs d’aquesta zona considerant una intensitat de pluja de 166 l / seg*Ha, amb una escorrentia e=0,65, que és la que correspon al teixit residencial de mitja densitat, que preveu fins i tot l’existència d’abundants jardins.

El termini d’execució previst és de tres mesos, el col·lector haurà de tenir una vida útil de com a mínim 75 anys i té un pressupost de 65.041,58 euros amb l’IVA inclòs, finançat per la Diputació de Lleida en el marc de les actuacions financerament sostenibles, que substitueixen l’antic Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya.

Amb tot, aquesta és només la primera fase d’aquesta obra global que dóna solució a la problemàtica més greu a nivell de drenatge. Així, el consistori ja té prevista una fase següent, a desenvolupar pròximament, que permetrà millorar la xarxa de sanejament i la conducció d’aigües pluvials de la zona nord de la població, compresa entre els carrers Raval de Lleida i Castell Alt.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>