Sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de les Borges Blanques del 28 de setembre del 2023

Aquest dijous, 28 de setembre, s’ha celebrat el ple ordinari de l’Ajuntament de les Borges en el que s’ha acordat per unanimitat no assumir la iniciativa pública de modificació puntual del POUM de les Borges Blanques proposada per l’empresa General d’Olis i Derivats SL, en base a la valoració de les mancances observades pel tècnic municipal.

L’empresa General d’Olis va presentat el novembre del 2022 una proposta de modificació puntual del POUM de les Borges Blanques en l’àmbit de General d’Olis i derivats, mitjançant el canvi de qualificació de sòl no urbanitzable a sòl industrial delimitant un sector d’ús industrial amb parcel·la única.

L’informe del tècnic municipal havia indicat mancances substancials insalvables en la proposta de la modificació puntual del POUM, ja que la documentació aportada per l’empresa no acredita l’actuació com d’interès territorial, tampoc es justifica la concurrència dels interessos públics i privats ni les raons mediambientals, funcionals i paisatgístiques justifiquen la situació d’un parc de gran dimensió en un espai tan condicionat com el que es proposa en la proximitat de la central termosolar i la pròpia planta de la mercantil General d’Olis i Derivats. Les  ampliacions plantejades de nova implantació es proposen sobre sòls especialment protegits. A més l’Ajuntament insta a l’empresa a regularitzar les instal·lacions que actualment no tenen títol habilitant, mitjançant un nou Pla Especial Urbanístic.

D’altra banda, s’ha aprovat pel consistori el Conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, el Consell Comarcal de les Garrigues i l’Ajuntament de les Borges Blanques per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, amb 7 vots a favor i l’abstenció dels 5 regidors de Junts per les Borges. En aquest conveni, el Consell Comarcal de les Garrigues, i l’Ajuntament de les Borges Blanques, acorden que l’Arxiu Comarcal de les Garrigues faci alhora les funcions d’arxiu comarcal i les d’arxiu històric municipal de les Borges Blanques. En conseqüència, l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, rebrà i conservarà la documentació en fase semi activa i inactiva de l’Ajuntament de les Borges Blanques i de les entitats que en depenen.

La gestió de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, serà exercida conjuntament pel Consell Comarcal de les Garrigues, i per l’Ajuntament de les Borges Blanques,sens perjudici de les funcions del Departament de Cultura de direcció, impuls i coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals. En concret, l’Ajuntament de les Borges Blanques assumirà les següents  obligacions: les que preveu la Llei d’arxius i gestió de documents i el que s’acordi en el si de la comissió de seguiment; destinar una persona amb categoria d’auxiliar administratiu/va, que exercirà les seves funcions sota la dependència de la direcció de l’arxiu i fer-se càrrec de les despeses del subministrament d’aigua, electricitat, gas, telefonia, servei de neteja, alarma de l’edifici i manteniment de l’immoble.

També s’ha aprovat el compte general de la corporació de l’exercici 2022, i ha tingut lloc la presa de raó de la renúncia al càrrec de la regidora de Junts per les Borges Blanques, Catalina Maria Coll.

Altres expedients aprovats han estat l’aprovació inicial del projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable dels carrers Sant Pere, Sant Josep i Olivo i la proposta de resolució conjunta de Borges per la República i ERC per dotar d’un servei de radiologia al CAP de les Borges Blanques, aprovades per unanimitat.

En aquest darrer punt la regidora de Salut Comunitària i Atenció Primària, Ivette Macià ha expressat que: “El dia 6 de setembre “El Servei Català de Salut diu que les 5.000 radiografies que podria generar la població que depèn del CAP de les Borges no són suficients per disposar d’aquest servei. Una vegada més les Garrigues quedem al marge. Cal garantir els serveis bàsics per totes i tots els garriguencs i garriguenques, que han de tenir els mateixos drets que qualsevol altre habitant de capital de comarca. Remarquem, tal com ho vam fer fa dos anys que, no era ni és una qüestió tècnica, sinó de voluntat política que, avui a govern ens veiem amb l’obligació de continuar amb la lluita de recuperar una Sanitat Pública de qualitat on, els veïns i les veïnes de Borges i la comarca hi tinguin accés.”