Sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de les Borges del 24 de novembre del 2022

L’Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 24 de novembre, a les 20.00 hores, la sessió plenària ordinària corresponent.

L’ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (es va retirar de l’ordre).
 2. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de les Borges Blanques per refondre el seu contingut amb l’esmena de les errades detectades, la millora de determinats aspectes i el document ambiental estratègic (aprovada amb els set vots a favor de l’equip de govern).
 3. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al 3r trimestre de 2022.
 4. Donar compte de l’informe del PMP corresponent al 3r trimestre de 2022.
 5. Proposta de concessió al senyor Josep Vallverdú i Aixalà del títol de fill adoptiu de la ciutat de les Borges Blanques (aprovada per unanimitat dels regidors).
 6. Proposta de resolució de Borges per la República per la redacció d’una ordenança reguladora de les bases d’ajuts a la rehabilitació d’antics cellers i cubs d’oli i vi (aprovada per unanimitat dels regidors).
 7. Proposta de resolució de Borges per la República per la redacció d’un Pla Municipal d’Equipaments (aprovada per unanimitat dels regidors).
 8. Proposta de resolució de Borges per la República per la redacció d’un Pla Local d’Habitatge, la compra pública d’habitatge i per a requerir ADIGSA i grans tenidors la gestió municipal del Lloguer dels seus habitatges (aprovada per unanimitat dels regidors, es fa doble votació).
 9. Proposta de resolució de Borges per la República per la creació d’una xarxa d’horts socials (aprovada per unanimitat dels regidors, es fa doble votació).
 10. Informe de les activitats dutes a terme.
 11. Donar compte dels decrets dictats per l’alcaldia.
 12. Precs i preguntes.