Sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de les Borges del 26 de gener del 2023

L’Ajuntament de les Borges va celebrar, el passat dijous, 26 de gener, a les 19 hores, la sessió plenària ordinària corresponent. El ple no va comptar amb la regidora Ariadna Salla, de Junts per les Borges.

Abans de començar a debatre l’ordre del dia previst, es va votar el caràcter d’urgència de les mocions presentades a la sessió per Borges per la República, que es va aprovar per unanimitat dels regidors i també la urgència de la introducció de punts dos punts a l’ordre del dia: aprovació de la concertació d’una operació de tresoreria per un import 540.000 euros de amb Banc Sabadell i aprovació de la modificació de llocs de treball de l’Ajuntament de les Borges per l’any 2023, que també es va aprovar per unanimitat.

L’ordre del dia del ple i el resultat de les votacions és el següent:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (aprovades les tres actes anteriors per la unanimitat dels regidors). 
 2. Concertació d’una operació de tresoreria per un import 540.000 euros de amb Banc Sabadell (aprovada per unanimitat dels regidors).
 3. Organització i disposicions comunes de control intern.
 4. Aprovació de la modificació de llocs de treball de l’Ajuntament de les Borges per l’any 2023 (aprovada per unanimitat dels regidors).
 5. Proposta de resolució presentada per Borges per la República per a la redacció d’un informe tècnic i jurídic d’enderrocament de l’immoble d’habitatges del carrer la Font, 4 escales A, B i C (desestimada amb sis vots a favor i set en contra -amb el vot de qualitat de l’alcaldessa-).
 6. Proposta de resolució presentada per Borges per la República per a la redacció de les bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de socorristes per a les piscines municipals de les Borges Blanques (desestimada amb sis vots a favor i set en contra -amb el vot de qualitat de l’alcaldessa-).
 7. Proposta de resolució presentada per Borges per la República per a la constitució d’un Consell Escolar Municipal i la redacció del reglament pertinent (aprovada per unanimitat dels regidors).
 8. Proposta de resolució presentada per Borges per la República per a la confecció d’un cens genètic dels gossos de les Borges Blanques a través de l’ADN i d’identificació de l’animal a partir d’una mostra biològica (desestimada amb sis vots a favor i set en contra -amb el vot de qualitat de l’alcaldessa-).
 9. Mocions.
 10. Informe de les activitats dutes a terme.
 11. Donar compte dels decrets d’Alcaldia dictats.
 12. Precs i preguntes.