El Ple extraordinari de la capital garriguenca també té previst aprovar destinar la indemnització a percebre pels regidors de l’Equip de Goven, en concepte d’assistència a la sessió d’aquest dijous i a la Comissió Informativa prèvia, a un centre d’investigació epidemiològica lleidatà

El ple extraordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques, que per primera vegada s’haurà celebrat de manera telemàtica i s’haurà retransmès en directe per l’aplicació Youtube, té previst aprovar aquest dijous, 9 d’abril la concertació de tres operacions de tresoreria, amb diferents entitats bancàries establertes al territori, per un import total d’1.250.000 euros.

Aquests préstecs a curt termini, que tindran una amortització prevista en 12 mesos, compten amb el preceptiu informe favorable de la intervenció municipal borgenca que, amb la intenció de garantir la liquiditat de les finances municipals, davant de la situació d’excepcionalitat actual, causada per l’emergència sanitària pel coronavirus, i per la incertesa de la seva durada, aconsella la concertació de les tres pòlisses diferenciades. Així, la sessió donarà, previsiblement, llum verda a una operació de 250.000 euros; a una altra de 600.000 euros, que absorbirà una pòlissa de 200.000 euros que ja hi havia en curs amb aquesta mateixa entitat; i una tercera operació, per un import de 400.000 euros, amb una altra financera.

L’alcalde Enric Mir ha exposat que “estem patint una situació nova i amb una certa imprevisió de durada i conseqüències a curt i mitjà termini, per a la qual ens hem de preparar també en l’àmbit de la tresoreria municipal. D’aquesta manera, el més que previsible desfasament en la recaptació dels ingressos i en el pagament de les despeses que pot determinar una manca de liquiditat temporal en la tresoreria de l’Ajuntament, ens cal poder fer efectius els pagaments ineludibles i complir amb el període mitjà de pagament a proveïdors. Per sort, a les Borges gaudim d’unes finances sanejades i solvents, pel que esperem que amb aquestes operacions que aprovem avui, podrem fer front a les nòmines, despeses corrents i pagaments compromesos, sense afectar la qualitat dels serveis a la ciutadania”. El màxim responsable borgenc ha afegit que “cal tenir present que la dada de l’endeutament actual, a 31-12-2019, era només del 34,83% dels ingressos ajustats. Per tant, amb la incorporació de les noves pòlisses de crèdit, aquesta ràtio de deute viu es situarà en el 55,9%, pel que seguim complint amb l’objectiu del deute i quedem molt lluny encara del 75% de màxim que es permet legalment”.

Altres assumptes de la sessió plenària

Prèviament, la sessió plenària també té previst donar llum verda a la proposta d’alcaldia de destinar la indemnització a percebre pels 7 regidors de l’Equip de Govern, en concepte d’assistència a la sessió d’aquest dijous i a la Comissió Informativa prèvia, a un centre d’investigació epidemiològica lleidatà, el que suposarà gairebé 600 euros d’aportació solidària. Al seu torn, els 6 regidors de l’oposició han anunciat públicament que destinaran la indemnització a percebre en concepte d’assistència a la sessió d’aquest dijous a l’adquisició de dispositius per a la docència online o l’accés a internet de l’alumnat dels centres educatius.

Igualment, es preveu que es validi l’acord de Junta de Govern Local d’aquest dimecres, en el qual es va aprovar  l’adhesió al servei de videoconferència per als ens locals, durant un termini inicial de 4 mesos i sense cost, que ha posat en funcionament el consorci Localret, anomenat LOCALRETMEET, per celebrar les sessions dels òrgans col·legiats dels ens locals a distància, donant compliment a allò que preveu la disposició addicional tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març.