L’Ajuntament de Castelldans ha celebrat aquest dimecres 15 d’abril un ple extraordinari de manera telemàtica, degut a la situació de l’Estat d’Alarma pel Coronavirus.

En el ple, celebrat a les 7 de la tarda, s’ha donat compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2019, l’aprovació del pla de desplegament de la fibra òptica a Castelldans, que continua endavant amb els informes favorables dels tècnics i l’adhesió a la segona pròrroga del II Pla de Polítiques de dones de les Garrigues, com a punts més destacats de l’ordre del dia.

Liquidació del pressupost del 2019

El resultat pressupostari, una vegada practicats els ajusts procedents és de 89.828,08 euros, amb un romanent de 350.868,49 euros.

El ple de l’Ajuntament va aprovar durant l’exercici 2016 un pla de sanejament financer amb venciment a 31.12.2019. A data 31.12.2019, el pla de sanejament financer ha complert amb les premisses i ha tornat a l’ens a la situació correcta, amb un romanent de tresoreria per  a despeses generals ajustat positiu i un estalvi net positiu.

En la liquidació de l’exercici 2019 es compleixen amb totes les ratis que exigeix la llei, excepte amb la Regla de la Despesa, tal i com defineix la L.O. 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Això es degut a un seguit de despeses que s’han hagut de realitzar i han marcat notablement la liquidació de l’exercici:

– Condemna en cassació en matèria d’acomiadaments, per import de 30.000,00 euros.

– Obra consistent en col·lector d’aigües residuals per import de 61.620,27 €. (Aquesta despesa estava pressupostada i finançada mitjançant un préstec a llarg termini per inversió. Es tracta d’un servei mínim i calia executar l’obra.)

– Obres urgents d’arranjament de camins degut a les pluges torrencials del 22 d’octubre de 2019.

Per aquests motius, s’entén que l’exercici 2020, es tornarà a la normalitat i es donarà compliment a la regla de la despesa.