El Ple ordinari de les Borges Blanques d’aquest dijous, 28 de maig, aprova inicialment el projecte bàsic i executiu refós de l’obra de construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, i aprova definitivament el Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums del solar destinat a la construcció del Teatre Municipal Polivalent de la ciutat, entre altres punts destacats de l’ordre del dia. La sessió s’ha realitzat per videoconferència, tot i que en aquesta ocasió l’alcalde, Enric Mir, i la portaveu de Junts per les Borges, Núria Palau, han estat presents a la Sala de Plens. El portaveu de Borges per la República, Josep Ferran, ha declinat l’oferiment d’assistir-hi presencialment.

Respectivament, suposen l’últim i el penúltim tràmit per a poder dur a terme la licitació de la construcció d’aquests destacats equipaments culturals de la capital garriguenca. Així, l’alcalde Mir ha exposat que confia a poder treure a concurs l’execució del futur Arxiu Comarcal en les pròximes setmanes, i una vegada s’aprovin uns petits ajustaments tècnics de millora del projecte bàsic del teatre, licitar-ne les obres durant el segon semestre d’aquest any 2020. 

D’altra banda, el Ple d’aquest dijous també preveu tirar endavant l’aprovació inicial de la nova Ordenança de Circulació de les Borges, que derogarà la que hi ha hagut vigent des del 1991. La nova norma que regularà la mobilitat a la ciutat ha estat elaborada amb un procés participatiu i ha comptat amb la col·laboració de la ciutadania borgenca.

Suport a la restauració local

El cinquè punt dels 14 que s’han tractat a la sessió, més enllà de l’activitat de control dels decrets i gestions dels regidors, i del torn de precs i preguntes finals, ha estat la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa de terrasses de bars, cafeteries i restaurants, i que en suspendrà el cobrament durant tot aquest any 2020, alhora que facilitarà els tràmits per a sol·licitar ampliacions d’espai.

Igualment, la sessió ha aprovat el pla econòmic financer 2020-2021, que permetrà absorbir el creixement de despesa en relació a l’any anterior, per als dos següents exercicis pressupostaris. De la mateixa manera, es preveu l’aprovació inicial de la modificació del pressupost municipal de l’any 2020 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, que adequarà els recursos disponibles entre diferents partides per a fer front a pagaments de noves despeses, com la millora de l’enllumenat públic, entre altres.

També s’ha donat compte de l’informe de morositat, que inclou 91 factures per un import de 167.160,11 euros, i del període mitjà de pagament de l’Ajuntament de les Borges corresponents al 1r trimestre del 2020 que ha estat de 43,98 dies. En aquest sentit, l’alcalde Mir ha exposat que aquestes factures ja s’han liquidat totes arran de la contractació de les noves pòlisses de crèdit per a aquesta anualitat.

Així mateix, durant el Ple s’ha donat compte de la liquidació del pressupost 2019 que tanca l’exercici en positiu, amb un romanent de tresoreria de 717.864,57 euros, un estalvi net de 51.620,61 euros, un superàvit no financer de 87.402,82 euros, i que ha reduït el deute viu fins al 34,83% dels recursos ordinaris, des del 52,17% que tenia l’any anterior.

Mocions

En l’apartat de mocions, la sessió ha tractat 3 mocions presentades pel grup municipal de Borges per la República. La primera demana la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària, com a mesura necessària per a afrontar la nova crisi social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19, i el grup de Junts per les Borges ha anunciat el seu vot a favor.

La segona, demana aprovar una ordenança reguladora de la taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles, amb accés directe des de la via pública, i a la qual l’Equip de Govern de Junts per les Borges ha anunciat que la votarà a favor, però condicionant-la a un estudi econòmic del seu impacte real.

La tercera, reclama la implantació de sistemes de control de la sobrepoblació de coloms, i des de l’Equip de Govern han apuntat que hi votaran en sentit contrari, ja que alguns dels sistemes que proposa ja s’apliquen i els altres s’han d’estudiar bé abans de poder-s’hi comprometre, perquè condicionarien a nivell econòmic, ambiental i legal el municipi borgenc.