L’Ajuntament de les Borges Blanques ha ampliat el Pla d’Actuació per l’Endemà de l’emergència sanitària, amb noves mesures de suport a les persones treballadores per compte aliè que s’han vist afectades per un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) o un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació durant la crisi sanitària de la Covid-19. Aquests ajuts estan dotats inicialment amb una partida econòmica de 20.000 euros, ampliables, i s’afegeixen, entre altres, als que ja hi ha vigents per a contribuir a la recuperació social i econòmica de la capital garriguenca, destinats a persones treballadores autònomes, comerços i petites empreses del municipi afectades per la Covid-19, dotats amb una partida inicial de 50.000 euros, també ampliables en el cas que s’esgoti.

En aquest sentit, segons ha exposat la regidora de Benestar Social i Cultura, Ariadna Salla, des del consistori hem volgut aportar un altre granet de sorra per intentar fer menys feixuc l’impacte econòmic i social que aquesta pandèmia està tenint en moltes famílies borgenques. Així, l’import de la subvenció serà d’una quantia fixa de 100 euros per cada persona sol·licitant que reuneixi els requisits establerts en les bases reguladores de la convocatòria, que s’augmentaran en 25 euros més per cada menor de 16 anys a càrrec de la persona sol·licitant o, en el cas de les famílies monoparentals, l’augment serà de 50 euros per cada menor de 16 anys a càrrec. En el cas d’ERTOs per reducció de jornada laboral, la quantia de la subvenció es disminuirà en proporció a la jornada de treball que s’hagi mantingut.

Així, hi podran optar totes les persones empadronades al municipi de les Borges Blanques amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma de 14 de març; les quals hagin perdut la seva feina a través d’un ERO o un ERTO a partir de l’esmentada declaració de l’estat d’alarma; sempre que es trobin al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de les Borges Blanques, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social; i que no es trobin en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent, en el termini comprés entre els dies 1 de juliol i 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos. Totes les persones interessades poden ampliar la informació consultant aquest enllaç de la pàgina web de l’Ajuntament de les Borges:

https://www.lesborgesblanques.cat/ajuntament/ajuts_persones_erto_covid19.html.