Aquest pròxim 17 de desembre entrarà en vigor la nova ordenança de convivència i civisme de les Borges Blanques, després d’un procés participatiu iniciat a finals del 2018 i en el qual es van recollir una vintena d’aportacions de la ciutadania, de la seva aprovació inicial en el ple ordinari de juliol d’aquest 2019 i de la publicació al BOP aquesta setmana passada.

La regidora de Governació i primera tinent alcalde de les Borges Blanques, Núria Palau, ha exposat que l’objectiu principal d’aquesta ordenança és preservar l’espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, lleure, trobada, oci i expressió, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres.

Amb ella, es regulen unes normes de conducta pel que fa al comportament a la via pública i als espais públics, així com un règim d’infraccions i sancions, que poden arribar fins als 2.400 euros, per fets o conductes que suposin l’incompliment de les obligacions o prohibicions establertes en la pròpia ordenança municipal.

Palau ha afegit que “ara disposem d’una eina efectiva per resoldre les situacions i circumstàncies que puguin afectar la convivència o alterar-la, i precisament aquesta potestat sancionadora garanteix l’assoliment d’aquests objectius comunitaris, que haurien d’obeir a dos grans principis: d’una banda, el reconeixement del dret de tothom de comportar-se lliurement en els espais públics i ser respectats en aquesta llibertat; i de l’altra banda, la necessitat de preservar l’ordre i d’assumir determinats deures de convivència i respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al manteniment de l’espai públic en condicions adequades”.

Entre els 56 articles de l’ordenança, destaca que, quan la normativa sectorial aplicable ho permeti, l’Ajuntament podrà substituir la imposició d’una sanció de multa per treballs en benefici de la comunitat, i que aplicarà el criteri de la capacitat econòmica de l’infractor a l’hora de graduar les sancions en aquells supòsits que la normativa ho permeti.

Règim de sancions

En el seu apartat final, incorpora un annex amb un quadre d’infraccions i sancions, en funció de si són infraccions lleus, amb fins a 600 euros de multa; greus, amb fins a 1.200 euros; i les molt greus, amb fins a 2.400 euros.

Entre les sancions lleus, destaquen l’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins privats i façanes visibles des de la via pública, castigat amb 600 euros de sanció; deixar les escombraries fora dels contenidors de recollida, amb sancions entre els 50 i els 150 euros;  i el consum de begudes alcohòliques a la via pública, que comportarà una sanció de 200 euros.

Pel que fa a les infraccions greus, entre altres, es castigarà el consum o tinença, tot i que no estigués destinada a tràfic, de drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent en llocs, a les vies, espais, establiments o transports públics i als edificis municipals, als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves i altres establiments similars, ja siguin públics o privats, amb entre 200 i 1.000 euros; l’abandonament dels estris o instruments utilitzats per al consum de drogues, en llocs, vies, establiments o transports públics, amb 1.000 euros; la tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes en locals o establiments públics, o la manca de diligència per impedir-los per part dels propietaris, administradors o encarregats amb 1.200 euros; i no recollir immediatament les defecacions dels animals de companyia a les vies o espais públics, o no evitar que els animals facin les seves miccions a les façanes dels edificis o al mobiliari urbà, amb 601 euros.

Infraccions molt greus

Així, a partir d’ara, es consideraran infraccions molt greus fer grafits o pintades en monuments o edificis catalogats o protegits; l’oferiment de jocs que impliquin apostes amb diners o béns als menors o persones amb alguna discapacitat psíquica; utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l’autorització corresponent i fer-hi qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill; i abandonar residus perillosos i/o residus especials.  També tindran aquesta categoria altres actuacions com abocar cendres incandescents a l’interior dels contenidors de recollida d’escombraries domiciliàries, la via pública, als camins, als canals i als espais naturals i/o agrícoles; abocar al clavegueram i/o a la llera pública productes sòlids, corrosius o perillosos, pastosos i solidificables; i l’abocament de mobles, trastos vells i electrodomèstics a la via pública, camins, canals, espais naturals i agrícoles de més de 3 m3.