La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat l’expedient administratiu per a la contractació, per procediment obert, mitjançant arrendament financer, del subministrament, instal·lació i manteniment de nou paviment de gespa artificial que substitueixi l’existent al camp de futbol municipal de la capital garriguenca.

L’expedient també preveu el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, que regiran l’esmentada contractació i els compromisos de despesa pluriennal, d’acord amb la següent distribució: per a l’any 2020,  3.144 euros; al 2021, 2022 i 2023, 37.728,12 euros, i, finalment, per al 2024, uns altres 34.584,04 euros.

L’acord també preveu l’anunci de la licitació pel termini de quinze dies naturals, comptats a partir del següent a la inserció de l’anunci al perfil del contractant allotjat a la plataforma de contractació del sector públic.

Direcció d’obra de la construcció del futur camp de futbol 7

En un altre punt de la mateixa reunió, els responsables borgencs també han aprovat la contractació dels serveis de direcció de l’obra de la fase 1, lot 2, de construcció d’un camp de futbol 7 de gespa artificial a les Borges Blanques, i el corresponent enllumenat del camp.

Així, segons l’informe emès pels serveis tècnics municipals, s’han sol·licitat pressupostos a set arquitectes, dels quals tres han presentat ofertes, i s’ha escollit la més econòmica i avantatjosa per als interessos de les Borges, per un import de 4.235 euros, amb l’IVA inclòs.

Treballs previs del futur camp de futbol 7

Prèviament, en els treballs de la primera fase de construcció d’aquest camp de futbol 7 de gespa artificial, s’han executat un mur de contenció de terres en el carrer de la Vila Aurèlia, així com la tanca del recinte i el sanejament d’aquest nou complex esportiu.

Cal tenir present que aquests treballs s’han vist endarrerits després que l’adjudicatari de la primera licitació, feta l’estiu de l’any passat, desistís de dur a terme l’obra i s’hagués de tornar a dur a terme tot el procés administratiu que, al seu torn, també s’ha vist aturat per la pandèmia de la Covid-19.