Les Borges inicia el concurs de projectes per a construir un Teatre Municipal polivalent

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges ha aprovat aquesta setmana el Plec de clàusules administratives particulars reguladores del Concurs de Projectes per l’adjudicació d’un contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu d’un Teatre Municipal Polivalent a les Borges Blanques.

L’objecte d’aquest concurs de projectes és el de seleccionar la proposta arquitectònica més avantatjosa, en conjunt, per escollir el candidat guanyador del concurs i adjudicar-li el contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic, projecte d’execució, projecte bàsic i executiu d’instal·lacions i certificació energètica, projecte d’equipament, mobiliari i senyalització, l’estudi de seguretat i salut, els documents de la llicència ambiental, adequació a la llei de prevenció d’incendis i llei d’espectacles públics i activitats recreatives, el pla d’autoprotecció, el pla inicial de conservació i manteniment de l’edifici d’un Teatre municipal polivalent a les Borges Blanques, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i les instruccions del responsable del contracte, en el seu moment.

El contracte inclou la gestió o realització de totes les despeses directes i indirectes, proves i estudis, aixecaments topogràfics i informes previs necessaris per a la redacció del projecte i les despeses de visat dels documents. Així, el plec de clàusules del projecte contempla, entre altres, que estarà emplaçat al carrer Borges del Camp, número 33, en un solar de 1.460,20 m2 de superfície. També especifica que haurà de tenir una capacitat aproximada de 360 seients i flexibilitat d’ús, per a funcionar també com a auditori, sala de ball, entre altres usos firals complementaris.

Igualment, especifica que tindrà una graderia plegable, escenari telescòpic de 2 nivells amb acústica variable, un “office” per a cafeteria, entre altres usos, per un pressupost indicatiu d’1.750.000 euros, IVA inclòs.

Els pavellons actuals estan desbordats

La primera tinent alcalde, Núria Palau, ha exposat que “aquest és un equipament molt necessari per a una capital com les Borges, donada la congestió i característiques actuals dels pavellons poliesportius del municipi, que ara desborden molt sovint la seva capacitat, i no ens deixen realitzar-hi determinades activitats culturals que requereixen unes característiques concretes com les que tindrà aquest futur Teatre municipal polivalent, i que tenim present que ens vam comprometre a fer en la campanya electoral”.

Palau ha afegit que “per fer el millor equipament possible, hem anat a visitar diversos Teatres moderns i amb els equipaments més avançats, a banda de crear una comissió assessora integrada per tècnics experts”.

El concurs constarà de dues fases

El concurs de projectes, que està previst que la setmana vinent es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida i al perfil del contractant de la web de l’Ajuntament de les Borges, fet que activarà el termini de 21 dies naturals per a presentar-s’hi, constarà de dues fases, en la primera de les quals es seleccionaran els tres candidats amb major puntuació obtinguda, que passaran a la segona fase. Per a la valoració de les proposicions en la segona fase i la determinació del guanyador o guanyadora de la primera fase del concurs es farà tenint en compte els criteris següents: la puntuació màxima és de 100 punts, segons la capacitat de disseny i qualitat arquitectònica (fins a 50 punts); l’experiència del licitador en la redacció de projectes executius similars als de l’objecte del concurs (fins a 30 punts); i l’experiència del licitador en l’elaboració de projectes d’edificis energèticament eficients (fins a 20 punts).

El pressupost també inclou premis per al segon i tercer millors projectes

El Pressupost total d’aquest concurs de projectes inclou els premis a atorgar al segon i tercer finalista participants en la segona fase, per import de 1.500 euros, IVA exclòs, i 1.000 euros, IVA exclòs, respectivament. Així, el valor estimat del contracte per a la redacció del projecte derivat del present concurs, ascendeix a la quantitat global de 88.500 euros, més IVA, ja que a banda dels premis, han d’incloure un pressupost màxim per a la redacció del projecte executiu, adjudicat al guanyador del concurs de 86.000 euros.

En relació al termini i durada del contracte, es preveu que el projecte bàsic i la llicència ambiental triguin uns 2,5 mesos. Pel que fa a l’estudi de Seguretat i Salut, els documents de Medi Ambient, el projecte executiu i d’instal·lacions i Certificació Energètica, Equipament, Mobiliari i Senyalística, inclòs el seguiment de producció i muntatge, el document d’adequació a la llei de prevenció d’incendis i d’espectacles públics i activitats recreatives, el pla d’autoprotecció i l’inicial de conservació i manteniment de l’edifici trigui 5 mesos més.

Finalment, cal observar que les proposicions es presentaran al Registre General de l’Ajuntament de les Borges Blanques (carrer Carme, 21) en el termini fixat en l’apartat anterior, de 9:00 h a 14:00 h, de dilluns a divendres. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establert. Pel que fa al contingut dels sobres de la primera fase de selecció del concurs, en el sobre 1 s’ha d’acreditar la capacitat i solvència, i en el sobre 2, els criteris de selecció dels candidats.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>